Ceresit CT 84 Express - polyuretanové lepidlo

Ceresit CT 84 EXPRESS

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo pro lepení polystyrénových desek v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

  • Výtěžnost: až 10 m² – až o 100 % více než u tradičních cementových lepidel
  • O 15 % vyšší lepivá síla než u tradičních cementových lepidel
  • Nízkoexpanzní
  • Kotvení po cca 2 hod. – urychluje zateplovací práce. Při použití CT 84 a systému Ceresit Ceretherm Express zaberou zateplovací práce až o 5 dní méně
  • Zpracovatelné od 0 °C a i při vysoké vlhkosti – výjimečně vhodné pro práce prováděné při nízké teplotě, kdy se doba schnutí cementových lepidel výrazně prodlužuje
  • Ideální pro zateplovací systémy (ETICS) – 1 m² polystyrénových desek je lepen pouze 100g lepidla CT 84, namísto 5 kg obvyklých pro cementová lepidla
  • Zlepšené tepelně izolační schopnosti – CT 84 má oproti tradičním cementovým lepidlům tepelně izolační vlastnosti podobné pěnovému polystyrén

Dokumenty ke stažení

PDF Technický list - Ceresit CT 84 Express 792 kB Uložit na disk
PDF Bezpečnostní list - Ceresit CT 84 Express 61 kB Uložit na disk
PDF Prohlášení o shodě - Ceresit CT 84 Express 281 kB Uložit na disk

Oblasti použití

Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express je určeno k lepení polystyrénových desek v exteriéru v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm. CT 84 Express je určeno k použití při provádění zateplovacích prací u novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících objektů.

Již po cca 2 hodinách od nalepení polystyrénových izolačních desek je možno přistoupit k jejich přebroušení, montáži hmoždinek a následnému přestěrkování armovací sítě použitím stěrkových hmot Ceresit CT 85, CT 87 nebo ZU.

Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 je též určeno pro lepení desek EPS a XPS pěnového polystyrénu k podkladům, jako jsou keramické cihly, beton, dřevo, OSB desky, stavební ocel, betonové tvárnice, sklo, bitumen, asfaltové izolační pásy, asfaltové penetrace a suché zdivo za normálních nebo nižších teplot.

Příprava podkladu

Ceresit CT 84 Express ulpívá na všech nosných, čistých, suchých podkladech (zdivo, omítky, beton) zbavených mastnoty, živic, prachu a jiných substancí snižujících přilnavost. V případě aplikace za nižších teplot nesmí být podklad pokryt ledem ani sněhem.

Prověřte přídržnost stávajících podkladních vrstev – omítek i nátěrů. Nesoudržné omítky je nutno odstranit. Znečištěné plochy, parotěsné nátěry a nátěry s nízkou přídržností je nutné zcela odstranit, např. pomocí vysokotlakého čištění vodou. Místa zasažená plísněmi a houbami dokonale očistěte ocelovým kartáčem a ošetřete speciálním přípravkem proti houbám Ceresit CT 99. Staré neomítnuté zdivo a soudržné nátěry očistěte, omyjte vysokotlakým proudem vody a nechte celkově vyschnout.

Přídržnost CT 84 Express ověřte nalepením kostek polystyrénu o rozměrech 10 x10 cm na několika místech a po 2 - 4 hodinách je ručně odtrhněte. Nosnost podkladu je v pořádku tehdy, pokud trhlina vznikne v polystyrénové kostce.

Zpracování

Nádobu důkladně protřepejte po dobu několika sekund, následně odstraňte pojistku uzávěru a při držení uzávěru směrem nahoru nasaďte a upevněnte aplikační pistoli. Upozornění: Pistole musí být pevně našroubována. Poté otevřete uzávěr spouště a stisknutím uvolněte lepidlo. Před lepení polystyrénových desek je nutné usadit zakládací lišty. Při nanášení lepidla držte aplikační pistoli tak, aby byl nádoba s lepidlem otočena dnem vzhůru. Zachovávejte takový odstup od desky, který umožní rovnoměrné nanesení lepidla.

CT 84 Express nanášejte po obvodu desky se zachováním odstupu 2 cm od hrany desky. Desku přiložte ke stěně a lehce dotačte pomocí douhé latě. Rovinnost povrchu lepených desek je možno korigovat do 20 min. od jejich nalepení pomocí dlouhé latě.

Vysoká vzdušná vlhkost může urychlit lepicí schopnost CT 84. V případě provádění prací za nepříznivých klimatických podmínek, například za silného větru neob srážek, použijte ochranné sítě na lešení. Zvýšenou pozornost věnujte ochraně nároží v případě provádění prací za silného větru. Čerstvé zbytky materiálu omyjte čističem Ceresit PU Cleaner nebo acetonem, zaschlá znečištění lze odstranit pouze mechanicky.

Po odšroubování nádoby je možné pistoli očistit použitím Ceresit PU Cleaner.

Nepřehlédněte

Práce provádějte při teplotě vzduchu i podkladu od 0 °C do +40 °C. Vlastnosti lepidla CT 84 Express umožňují pokles teploty pod 0 °C po 8 hodinách od jeho aplikace. Veškeré údaje byly ověřeny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Jiné podmínky mohou způsobit změny. Při zpracování produktu nekuřte, nejezte, nepijte a nepracujte v blízkosti otevřeného ohně. Nádobka je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad +50 °C. Nádobu neotevírejte násilím. Vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Výrobek přepravujte zásadně v nákladovém prostoru - nikdy ne v kabině pro pasažéry. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání nebezpečného odpadu. Chraňte před dětmi!

Ceresit CT 84 Express obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce. Chraňte si pokožku a oči použitím ochranných rukavic a brýlí.

První pomoc: Při zasažení očí je důkladně vypláchněte větším množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží se poraďte s lékařem.

Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu produktu.

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování v chladném a suchém prostředí, v originálních a neporušených obalech. Přepravujte a skladujte ve svislé poloze.
Chraňte před mrazem!